حتی...

ــر آدمــــی کــــه مـیـــــــرود , 

یــــکــــ روز ... 

یــکــ جـــــایـــــــی .. 

بــه یــــــک هـــــــوایـــــــــــی ..

بــــــر مــیــــگـــــردد !

همـیـشـه یــک چـیـزی  , بــرای جـــــا مــانـــــدن هــــســـت  ! 

حــتـــــــی ;

یـــــــک خــــــاطــــــــــره !


/ 0 نظر / 4 بازدید