همین...

روزی از روزها ، شبی از شب ها ،


خواهم افتاد و خواهم مرد ،


اما می خواهم هر چه بیشتر بروم .


تا هرچه دورتر بیفتم ، تا هرچه دیرتر بیفتم ،


هرچه دیرتر و دورتر بمیرم .


نمی خواهم حتی یک گام یا یک لحظه ،


پیش از آن که می توانسته ام بروم و بمانم ،


افتاده باشم و جان داده باشم ، همین...  دکتر علی شریعتی

 

/ 0 نظر / 19 بازدید