جملات زیبای عاشقانه

جـــدایــی مــان ؛

 هیــچ یکـــ از تشــریفــاتــــ آشــنایمــانــــ را نــداشتـــ

 فقــط تــو رفـــتــی

 و منــــ ســعیــــ کـــردمـــ

ســـ ــنگــــ دل بــاشـــمــــ
 

نــَـمـَــکــ بَـــر زَخمــَم نَپـــــــاش

یادَت باشَـــــد

این نَـــمَـــــکـــ هـــارا از سـَـــرِ سُـــفره ی دِلِ مَـــــن بَــــرداشتی… 
 
 
چشم بهم بزنیم پائیز اومده پس :

 وقتِ خریدن لباس‌های پاییزی دقت کنید: لباس‌هایی بخرید با جیب‌های بزرگ به
 
اندازه‌ی دو دست ... شاید همین پاییز عاشق شدید...
 
 

دلتنگتم !

دلتــــــــــــــــنـــــ ـــــگ

هـر کـس جـای مـن بـود

می برید

اما

مـن هنـوز می دوزم...
 
 
تا آخر عمرت هم اگه تنها موندی مهم نیست !!!

 فقط نزار به جایی برسی که تو آغوش کسی با یاد کس دیگه ای بخوابی
/ 0 نظر / 4 بازدید