حذر

بهار من حذر از نوبهاران میکنی تا کی

                                           کتاب خاطر ما را پریشان میکنی تا کی

درین خاموشی لب ها نگاهت صد زبان دارد

                                            سرور عشق را از یار پنهان میکنی تا کی

مرا چون بنگری نامهری از من حذر کردی

                                        نسیم هرزه را با ژاله یکسان میکنی تا کی

 

/ 0 نظر / 5 بازدید