چسب زخم...

پشتچراغقرمز پسرک با چشمانی معصوم و دستانی کوچک


گفت: چسب زخم نمی خواهید ؟ پنج تا صد تومنآهی
کشیدم و با خود گفتم تمام چسب زخمهایت راهم که بخرمنه زخمهای من خوب میشود نه درد های تو...

 

/ 0 نظر / 21 بازدید