شبانه

طـنین گـام هـایش از مــیـان راه می آید

 چه آهنگی! چه دلتنگ از درون چاه می آید

 بشر در کینه ی خــلوت، اسیر و بند و زندانی

 چه شبهائی! چه شبهائی! صـدای آه می آید

 نَم بــاران! چه بــارانی ! چرا امٌید پـیـدا نیست

 مـیان ابــرِ خـاموشی ، حـــضـور ِ مـــاه می آید ؟

 مـن از دلواپسی های تــو می تـرسـم که حـیرانی ! ؟

   ببـیـــن آواز ِ  آرامی ، از ایــن درگــاه می آید

مـرا جــز خـــلوت جــانـان ، چه درمانی ، چه درمانی

 به گــوش جــان شــنیدسـتم ، کـه او هـــمـراه می آید

/ 0 نظر / 11 بازدید