رفتم که رفتم...

 

از برت دامن کشان رفتم ای نامهربان

از مـن آزرده دل کـی دگر بینی نشان


رفتــم کــه رفتـــماز مــن دیـوانـه بگذر


بگذر ای جانانه بگذر


هر چه بودی هر چه بودم


بی خبــر رفتــم که رفتــمشمــع بـزم دیگــران شو


جام دست این و آن شو


هر چه بودی هر چه بودم


بی خبر رفتم که رفتمبعــــــد از ایـــن کـــن فراموشـــم کـــه رفتم


دیگر از دست تو می نمی نوشتم که رفتمبادل زود آشنا گشتم از دامت رها

بـــی وفـــا بـــی وفـــا بـــی وفـــا


رفتـــم که رفتـــممن نگویم که به درد دل مـن گوش کنید


بهتر آن است که این قصه فراموش کنیدعــاشقــــان را بگـــذاریــد بنــــالنــــد همـــه


مصلحت نیست که این زمزمه خاموش کنیدشمــع بزم دیگــران شو


جام دست این و آن شو


هر چه بودی هر چه بودم


بی خبر  رفتــم که رفتـــم
 
معینی کرمانشاهی

 

/ 0 نظر / 23 بازدید