شهر آشوب

مـــن بـــار سنــگینم مــــــرا بـــگذار وبـــگذر                         بگــذار زنجیرم کــشد دژخـــیم ایام

نیـــــکم، بــدم، انیــم، مــرا بـــگذار و بـــگذر                         در خورد نفرینم، مرا بگذار وبگذر

بر مرگ خود سوزی عبث میگریی ای شمع                          بگـــذار جــز کـابوس ناکامــی نبیند

مـــنشیــن ببالیـــنم، مـــــرا بـــگذار وبـــگذر                        چشم جهان بینم ، مرا بگذار و بـگذر

دردم نمــــی دانـــد کســــی بـــگذار و بـــگذر                       بگـــذار تا در مـــاتم ویـــرانی خـویش

لــو شــد به تســـکینم، مــرا بـگذار و بــگذر                      چـــون جــغد بنشینم مـرا بگذار و بگذر

دیـــده رویـــای عــــــدم سنگـــین نشــســـته                       شـــــــیریــــنم مــــــرا بـــگذار و بـــگذر

آینـــه دل تیـــــره از زنـــگار غــــــمــهاسـت                      بـــیرنگ و رنگـــینم ، مــرا بگذار و بگذر

/ 0 نظر / 4 بازدید