سجاده ام کجاست...؟


سجاده ام کجاست


می خواهم از همیشه ی این اضطراب برخیزم 


این دل گرفتگی مداوم شاید، 


تأثیر سایه ی من است، 


که این سان گستاخ و سنگوار 


بین خدا و دلم ایستاده ام.


سجاده ام کجاست؟


     سلمان هراتی

 

/ 0 نظر / 18 بازدید