بی خیال...

آنــهــایی که به جــای فـریـــاد زدن ،

 

سکوت می کننــد

یک روز به جـای اینکه صبـــر کننــد 

در را بــاز می کننـد و می رونــد...

/ 0 نظر / 13 بازدید