بعضی ها

بعضی ها ” حـــــریـــــم خــصوصـــی ” برایشــان مفهومی ندارد
وقت رفـــــاقـــت یا زندگی با آنها 
مثل این است که وسط چــــهار راه نشسته ای

/ 0 نظر / 10 بازدید