عاشقانه ها
تبليغات
شارژ
درباره ما
پسر دلشکسته

ای عشق مدد کن که به سامان برسیم چون مزرعه ی تشنه به باران برسیم یا من برسم به یار و یا یار به من یا هردو بمیریم و به پایان برسیم نظرنظرنظرنظرنظرنظربدونظربده webloglovely11@yahoo.com

لینک دوستان +3
امكانات

موضوع : , نظرات : ()

یـــار بـــا مـــا بــی وفـــایـی میــکند                  بــی گنــاه از مــا جدایــی میــکند

شمع جانم را بکـشت آن بـی وفــــــا                 جــای دیــگر روشنـــایی مــــیکند

میـــــکند بـــا خــــویشــتن بیـگانگی                بــا غـــــریبــان آشـــــنایی میــــکند

جوفروش اسـت آن نگار ســـنگ دل                بـــا مـــن او گنـــدم نـــمایی میکـــند

یار من او باش و تلاش اسـت و رند                بــرمــن او خـــود پارســـایی میــکند

ای مسلمـــانان بـــفریـــادم رســــــید                کـــآن فـــلانی بـــی وفـــایی میــــکند

کشــتی عــمرم شــکست انـدر غمش               از مـــن مســــکین جـــدایـــی میــکند

آنچــه با مــن میــکند انــدر زمــــان               آفـــــت دورســــیـــمــایـــی مـــیــــکند

                    سعــدی شــیرین ســخن در ره عشـــق                                                                        

                   از لـــبش بـــوســـه گـــــدایـــی مـــیکند   

          


پسر دلشکسته ۱۳٩۱/۸/۳٠ ٤:٥۱ ‎ب.ظلینک ثابت
Theme Name: Mitra Version 2 Powered By PersianBlog.ir

بیست تمپ