هر ان دردی که دلدارم فرستد/

شفای جان بیمارم فرستد

وگر از عشق او از جان برایم/

هزاران جان به ایثارم فرستد


وگر درجویم از دریای وصلش/

به دریا در نگونسارم فرستد


چو بیکارم کند از کار عالم/
پس انگه در پی کارم فرستد