اینقده حرف شنیدم که نای حرف زدن ندارم...

تو این هوای بارونی خیس خیسه چترامون اما

مرسی که هستی مث یه خورشید میتابی و گرمم میکنی